نسخه دمو رایگان انتخاب رشته کنکور سراسری
این نسخه تنها جهت آشنایی شما با نحوه استفاده از نرم افزار می باشد و می توانید اطلاعات خواسته شده را دیمی پر کنید 😏

3گام دات کام

نسخه دمو انتخاب رشته هوشمندانه کنکور سراسری 95

3گام کلیدی در انتخاب رشته صحیح

 • آنچه قبول می شوید.

  در انتخاب رشته 3گام کلیه انتخاب های دفترچه را بر مبنای شانس قبولی شما دسته بندی می کنیم.

 • آنچه انتخاب می کنید.

  شما می توانید 150 انتخاب را برای بررسی دقیقتر مشخص نمایید.

 • الویت بندی عمومی چگونه است؟

  همه انتخاب های شما را بر مبنای سوابق داوطلبان و مطلوبیت آنها در سال های گذشته مرتب می نماییم.

 • الویت بندی اختصاصی شما چگونه است؟

  شما می توانید انتخاب های نا مطمئن خود را برای بررسی اختصاصی مشخص نمایید.

 • معیارهای عمومی اولویت بندی چیست؟

  انتخاب های شما را در چهار معیار مطلوبیت دانشگاه ، گرایش، هزینه و دسترسی به تهران آنالیز می کنیم.

 • معیار های اختصاصی اولویت بندی شما چیست؟

  شما می توانید معیارهای اختصاصی خود را به آنالیز افزوده و یا حتی معیارهای ما را حذف نمایید و بسیاری امکانات دیگر.

در باره 3گام